• A  A  A  A  

Over ons

Het is onze missie om de mogelijkheden van (jong-)volwassenen vergroten. We richten ons daarbij op mensen met een afstand tot de samenleving. Dat doen we in de gemeente Tilburg en omstreken.

Met ambulante ondersteuning, begeleid zelfstandig wonen en beschermd wonen, dagbesteding en maatschappelijke participatie gaan we voor het maximale resultaat. Namelijk: een gelukkig leven voor iedereen, midden in de maatschappij.

Expertise

De expertise van Stichting Het Werkt ligt bij (jong-)volwassenen met ggz-problematiek , al dan niet in combinatie met gedragsproblematiek en/of een licht verstandelijke beperking (lvg). Al onze medewerkers zijn bekwaam in hun eigen expertise, door hun degelijke opleiding. Bovendien scholen ze zich voortdurend bij, krijgen ze supervisie en worden ze bijgestaan door ervaringsdeskundigen.

Samenwerken doet versterken

Stichting Het Werkt bedient een brede doelgroep. We verbinden onze cliënten met elkaar én met de samenleving. Dat doen we het liefst lokaal: met bedrijven of verenigingen in en om Tilburg. Ook familie en vrienden geven we een centrale rol. Wij geloven dat iedereen een constructieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij. En we zien dat het werkt. Voor onze cliënten, voor de samenleving en voor elkaar.

Onze kernwaarden zijn:

  • we bieden veilige en betrouwbare ondersteuning,
  • we sluiten aan bij de motivatie en mogelijkheden van cliënten,
  • we handelen op basis van gelijkwaardigheid,
  • we zijn deskundig en we scholen actief bij,
  • we verbinden en we dragen bij aan een inclusieve manier van samenleven.

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op het bestuur van Stichting Het Werkt. De raad van toezicht bestaat uit:

  • Stephan Gijsman – Voorzitter
  • Paul van den Wittenboer
  • Auke Blaauwbroek
  • Wim van Geffen
  • Els Huisman

De leden van de raad van toezicht krijgen voor hun werkzaamheden een beperkte onkostenvergoeding.

Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van Stichting Het Werkt. De leden komen geregeld samen om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur van de stichting.

Tevredenheid

"Ik heb al vele stappen gezet sinds ik hier woon. Ik ben nog zeker niet waar ik wil zijn maar ben al op een goede weg."

Lees ook het: Cliënttevredenheidsonderzoek 2022

Klachtenreglement

Wij nemen feedback en klachten van onze cliënten serieus en we werken steeds we aan kwalitatieve verbetering van onze dienstverlening. Dit is het document van de procedure die Stichting Het Werkt hierbij hanteert en dit is het bijbehorende klachtenformulier.

Onafhankelijk Vertrouwenspersoon

Voor een luisterend oor en bemiddeling bij conflicten kunnen onze cliënten een beroep doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Cliënten Wmo kunnen hiervoor dit document raadplegen en cliënten Jeugd vinden hier de benodigde informatie.

Organisatie

Stichting Het Werkt is een non profit organisatie. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 57519943 en het RSIN (fiscaal nummer) is 852617252. Stichting Het Werkt is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In dit standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen vindt u in dat kader de belangrijkste algemene gegevens van de organisatie. Een beschrijving van de doelstellingen van de stichting en de functies van de beleidsbepalers vind je in de statuten. Het beloningsbeleid voor de bestuurder en de toezichthouders voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT), zie hiervoor de verklaring van de accountant. Voor alle overige medewerkers geldt de cao Sociaal Werk.

Jaarrekening, jaarverslag, beleidsplan, jaarplan, begroting en het jaarverslag van de OR

Bekijk hier de Jaarrekening 2021 en de Beoordelingsverklaring 2021 van Stichting Het Werkt.
Lees hier het Jaarverslag 2021 van Stichting Het Werkt en hier de publieksversie.
Lees hier het Strategisch beleidsplan 2020-2024 van Stichting Het Werkt.
Lees hier het Jaarplan 2022 en hier de begroting 2022

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Download hier de Algemene Voorwaarden
Lees onze Privacyverklaring

Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd